Welcome To Rajini Foundation School
#

วิสัยทัศน์โรงเรียนราชินีมูลนิธิ


โรงเรียนราชินีมูลนิธิ เป็นโรงเรียนชั้นนำของกุลสตรีสมสมัยที่ทรงคุณค่า
ชาญฉลาด มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืน


Knowledge, Virtue Flourish
National Development


รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนราชินีมูลนิธิ

โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ( จังหวัดฉะเชิงเทรา )
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครหลักสูตร English Program
ควบคู่กับหลักสูตร Cambridge จากประเทศอังกฤษ
ระดับชั้น ม.1 - 4 สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ประจำและไปกลับ

คลิกเพื่อสมัคร


#

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครหลักสูตร
English Program ควบคู่กับหลักสูตร Cambridge จากประเทศอังกฤษ

อ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนราชินีมูลนิธิ ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนราชินีมูลนิธิ
ปีการศึกษา 2565เปิดรับสมัครระดับชั้น ม.1 - 4 สำหรับนักเรียนหญิงล้วน ประจำและไปกลับ

อ่านรายละเอียด


#

ข่าว กิจกรรม

การแข่งขันญัตติการโต้วาที เรื่องกัญชาเสรี สร้างผลดีมากกว่าผลเสีย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนราชินีมูลนิธิ จัดการแข่งขันญัตติการโต้วาที เรื่องกัญชาเสรี สร้างผลดีมากกว่าผลเสีย ร่วมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ผ่าน zoom application

อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพครู

โรงเรียนราชินีมูลนิธิจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพครูให้แก่คณะครู ได้รับเกียรติบรรยายโดยศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบน คุณเพชรพริ้ง สารสิน

อ่านรายละเอียด

พิกุลแก้วจากรุ่นสู่รุ่น

กิจกรรมแนะแนวอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบน ร.ต.ท. หญิง พิชญาภัค พรหมดวง หรือ "พี่หมวดรุ้งตะวัน"

อ่านรายละเอียด